Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Sektory kreatywne


Finansowanie Sektorów Kreatywnych

Finansowanie sektorów kreatywnych to nowa konferencja MKiDN, której stworzenie podyktowane jest wprowadzeniem wielu nowych instrumentów wsparcia dla branż kreatywnych, nad których wdrożeniem obecnie pracuje resort kultury.

 

Według badania Instytutu Badań Strukturalnych z 2017 r. wartość dodana wytworzona przez sektor kultury i kreatywny w Polsce wyniosła 30 mld zł w 2015 roku. Udział sektora kultury i kreatywnego w wartości dodanej w całej gospodarce wyniósł 1,9%, zaś udział w produkcie krajowym brutto wyniósł 1,7%. Sektor kultury i kreatywny, choć nie należy do największych, nie jest też sektorem znikomym – jego udział był zbliżony do górnictwa, a trochę mniejszy od rolnictwa. W sektorze kultury w 2015 roku pracowało 300 tys. osób, co stanowiło 1,9% wszystkich pracujących w polskiej gospodarce. Sektor jest bardzo zróżnicowany – obok branży związanej z przedstawieniami artystycznymi, twórczością literacką i działalnością obiektów kulturalnych, sektorem audiowizualnym, gier wideo, muzyki, czołowymi miejscami zatrudnienia są biura architektoniczne czy agencje reklamowe.

Dalszy dynamiczny rozwój branż kreatywnych w Polsce uzależniony jest od wyeliminowania barier rozwojowych oraz wprowadzenia instrumentów, pozwalających na poprawę konkurencyjności polskich branż kreatywnych na tle rynków zagranicznych.

Nowym instrumentom wsparcia dla branż kreatywnych, zainicjowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poświęcona będzie konferencja Finansowanie Sektorów Kreatywnych w ramach Dni Kreatywności. Będzie ona poświęcona m.in. takim mechanizmom jak:

 

I. Zachęty dla sektora audiowizualnego – na produkcję filmów, seriali i animacji.

Rada Ministrów w dniu 24 lipca br. przyjęła projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z projektem, producenci audiowizualni, koproducenci oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będą mogli uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na produkcję w naszym kraju.

Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom nastąpi poprawa warunków funkcjonowania przemysłu audiowizualnego w Polsce i stworzenie nowoczesnego systemu wparcia, które wzmocnią pozycję polskiego sektora audiowizualnego na rynku międzynarodowym, podniosą konkurencyjność krajowych firm działających w branży, a w dłuższej perspektywie przyciągną do Polski poważne inwestycje zagraniczne w tym sektorze.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Będzie ono przyznawane w oparciu o maksymalnie uproszczone procedury kwalifikujące dany projekt do uzyskania dofinansowania.  Wsparcie finansowe będzie wypłacane dopiero po zakończeniu produkcji lub jej części
i poniesieniu przez producenta wszelkich kosztów z nią związanych. Roczny budżet dofinansowań związany z wprowadzanym systemem wsparcia został określony na poziomie maksymalnie 200 mln zł z uwzględnieniem w kolejnych latach wskaźnika inflacji. Biorąc pod uwagę sąsiednie rynki audiowizualne jest to kwota, która pozwala zaistnieć w świadomości światowych partnerów branżowych.

 

II. Ulgi podatkowe dla sektora gier wideo – na produkcję tzw. kulturowych gier wideo.


Sektor gier wideo staje się w ostatnich latach jednym z kluczowych i najszybciej rozwijających się sektorów kultury i kreatywnych na świecie. Wartość polskiego rynku gier wideo
w roku 2016 wyniosła 1,85 mld zł, zaś prognoza na rok 2019 to 2,23 mld. Szacuje się, że
w Polsce działa ok. 330 tworzących gry firm (w tym 18 notowanych na giełdzie), które
w sumie zatrudniają przeszło 4000 osób. Liczba pracowników tego sektora stale rośnie. Polska branża gier wideo rozwija się więc obecnie bardzo dynamicznie, generując znaczące wpływy do budżetu oraz tworząc liczne miejsca pracy. W roku 2017 rodzimy rynek gier wideo pod względem wartości zajmował 23 miejsce na świecie i 7 miejsce w Europie, generując 0,10 polskiego PKB

W ostatnich latach zauważalne jest jednak występowanie zjawisk negatywnych, będących konsekwencją przewag konkurencyjnych występujących na rynkach zagranicznych – chodzi tu przede wszystkim o możliwy odpływ kapitału na rynki charakteryzujące się bardziej sprzyjającym ekosystemem prawno-biznesowym oraz motywowaną głównie poziomem wynagrodzeń emigrację wykwalifikowanych specjalistów branżowych.

W celu zmaksymalizowania korzyści płynących z wyżej opisanych potencjałów, zasobów
i szans rozwojowych polskiego sektora gier wideo, jak również z myślą
o przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom gospodarczym przewag konkurencyjnych występujących na rynkach zagranicznych, a także mając na względzie zagraniczną promocję polskich treści kulturowych poprzez gry wideo oraz pozytywnego wizerunku Polski, rząd planuje wprowadzenie ulgi podatkowej na produkcję gier kulturowych.

 

III. Instrument Gwarancyjny programu Kreatywna Europa - kredyty na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców z gwarancjami EFI. Sesja mająca na celu poinformowanie przedstawicieli sektora kreatywnego o możliwościach korzystania ze zwrotnych instrumentów wsparcia, w tym o planowanym Instrumencie Gwarancyjnym.


Instrument Gwarancyjny Programu Kreatywna Europa to bezprecedensowy mechanizm wsparcia branż kreatywnych. Pozwoli on na udzielenie kredytów na preferencyjnych warunkach o łącznej wartości ok. 525 mln zł, nakierowanych na rozwój małych i średnich firm z branż kreatywnych
w Polsce.

Dotychczas nie było żadnego mechanizmu finansowania zwrotnego skierowanego specjalnie do sektora kultury i sektora kreatywnego. Przedsiębiorstwa kreatywne zmuszone były ubiegać się o kredyty na takich samych zasadach co podmioty innych sektorów gospodarki, pomimo że ich specyfika wynikająca z twórczego  charakteru jest wyraźnie odmienna.

27 września 2018 r. nastąpi uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, na mocy której Instrument Gwarancyjny Programu Kreatywna Europa zostanie uruchomiony także w Polsce.

Gwarancje udzielane przez EFI zapewnią zwrot do 70% ewentualnych strat z tytułu niespłaconych kredytów, maksymalnie do 25% całkowitej wartości udzielonego finansowania. Instrument podziału ryzyka oraz wsparcie doradcze mają za zadanie zachęcić pośredników finansowych, by stali się aktywnymi kredytodawcami dla  MŚP w sektorach kultury i kreatywnych.

 

IV. Zmiany w programie MKiDN Rozwój Sektorów Kreatywnych


Celem programu jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią. Program funkcjonuje od 2016 roku i przyczynia się do stworzenia w Polsce warunków umożliwiających zbudowanie sprawnie funkcjonującego ekosystemu sektorów kreatywnych. W wyniku realizacji dwóch dotychczasowych edycji Programu, udzielono wsparcia na realizację ponad 160 projektów na łączną kwotę blisko 10 mln zł

Program umożliwia wsparcie takich projektów jak:

a) działania edukacyjne - wykształcenie odpowiednich zasobów wiedzy i kompetencji związanych ze skutecznym funkcjonowaniem twórców w otoczeniu biznesowym, profesjonalizacją kadr zarządzających branżami kreatywnymi (w szczególności w zakresie rozwoju ich eksportu) oraz podnoszenie świadomości sektora finansów nt. potencjału i specyfiki sektorów kreatywnych;

b) budowanie platform i sieci współpracy – stworzenie możliwie trwałych i systemowych warunków do wymiany wiedzy, kontaktów, doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólnego działania i prezentowania podmiotów działających w sektorze kreatywnym, budowanie kompetencji niezbędnych do pracy zespołowej oraz tworzenia centrów kompetencji i promocji polskich sektorów kreatywnych, które mogłyby pełnić funkcje centralnych ośrodków informacji o danej branży, wykorzystanie synergii działań regionalnych ośrodków kreatywności w Polsce, efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów do promocji polskich branż kreatywnych za granicą oraz tworzenie sieci współpracy dla tych
z polskich sektorów kreatywnych, które nie są reprezentowane przez żadną organizację zbiorową;

c) projekty badawcze – budowanie wiedzy o sektorach kreatywnych w Polsce oraz monitorowanie ich rozwoju poprzez realizowanie badań;

d) wsparcie rozwoju produktu – tworzenie prototypów dzieł i produktów branż kreatywnych, które
w dalszej perspektywie posłużą pozyskaniu inwestora na potrzeby dalszego rozwoju
i wdrożenia lub wytyczeniu trendów; działanie to służy m.in. rozwijaniu otwartości na podejmowanie ryzyka i szukanie innowacyjnych rozwiązań oraz stwarzaniu warunków do eksperymentalnych poszukiwań (działanie było zawieszone w edycji 2018);

e) wspieranie eksportu – rozwijanie narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych
w celu skutecznego zaistnienia na rynkach zewnętrznych.

W programie dodatkowo przewidziano:

  • Konsultacje z ekspertami programów wsparcia dla branż kreatywnych oraz sektorów kultury oferowanych przez MKiDN.
  • Przedstawienie specyfiki i potrzeb poszczególnych branż kreatywnych, ich potencjału, skali i potrzeb – sesja skierowana do przedstawicieli sektora finansów.
  • Info Day programu Kreatywna Europa – panel dyskusyjny, w którym uczestniczyć będą beneficjenci programu oraz prezentacje przedstawiające możliwości wsparcia finansowego dedykowanego sektorom kultury, kreatywnemu i audiowizualnemu na realizację międzynarodowych projektów promujących europejską kulturę.

Więcej informacji nt. Info Day Programu Kreatywna Europa można znaleźć tutaj

  • Warsztaty Mastering the Game na temat ulg podatkowych na produkcję tzw. kulturowych gier wideo.
  • Ponadto w piątek, 19 października w ramach Warsaw Industry Days Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbędą się warsztaty nt. zachęt do produkcji audiowizualnej. Więcej informacji o warsztatach w zakładce Warsaw Industry Days.


Wstęp na konferencję, jak również pozostałe wydarzenia w ramach CREATIVITY DAYS jest bezpłatny. Konieczna jest uprzednia rejestracja tutaj.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.